Zakup minikoparki gąsienicowej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dofinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Imielin, 08.05.2024 r.

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2024
  1. 1.1.ZAMAWIAJĄCY

Henryk Komendera

ul. Wandy 58

41-407 Imielin

REGON: 272460021

NIP: 2220025227

1.2 TYTUŁ ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa minikoparki gąsienicowej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem

  1. 1.3.TERMIN SKŁADANIA OFERT

15.05.2024r.

  1. 1.4.MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY

Wyłącznie w formie elektronicznej na adres e- mail: biuro@komendera.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. 2.1.CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest realizacja projektu dofinansowanego w ramach poddziałania 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  1. 2.2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa nowej minikoparki gąsienicowej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.

Minimalne parametry/funkcje:

1 Silnik wysokoprężny 3-cylindrowy o mocy znamionowej minimum 21,6 KM,
2. Udźwig minimum 818 kg.

3. Układ hydrauliczny wyposażony w pompę wielotłoczkową o wydajności minimum 65 l/min. ciśnienie robocze minimum 240 bar.

4. Zbiornik paliwa minimum 25 litrów z wlewem dostępnym z zewnątrz bez otwierania dodatkowym pokryw czy klap

5. Wszystkie główne części w maszynie tj. silnik, układ jezdny, układ hydrauliczny wyprodukowane przez jednego producenta.

6. Poziom głośności w kabinie nie większy niż 75 dB
7. Kabina operatora z następującym wyposażeniem:

a) fabryczna klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie 

b) światła robocze LED przednie i tylne oświetlające miejsce pracy umieszczone na kabinie, pulsujące światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego z gniazdem zasilającym przy dachu

c) alarm cofania,

d) gniazdo elektryczne 12V,
e) radio z bluetooth i systemem głośnomówiącym

f) wyświetlacz z menu w języku polskim
h) zaprogramowane w komputerze maszyny minimum 5 różnych osprzętów roboczych
i) możliwość sterowania za pomocą joysticka

j) możliwość włączenia w maszynie tempomatu, umożliwiającego jazdę i wykonywanie ruchu ramieniem kopiącym

Koparka musi być ponadto wyposażona w skrzynkę narzędziową z zestawem narzędzi, apteczkę, instrukcję obsługi w języku polskim i katalog części zamiennych.

UKŁAD KOPARKOWY :

1) głębokość kopania minimum 2,57 m,

2) zasięg na poziomie gruntu minimum 3,96 m,

3) siła odspajania łyżki minimum 19,5 kN

WYPOSAŻENIE W OSPRZĘT:

1. Łyżka do kopania o szerokości minimum 300 mm, zapinana na szybkozłącze.

2. Łyżka do kopania o szerokości minimum 500 mm, zapinana na szybkozłącze.

3. Łyżka skarpowa wzmocniona o szerokości minimum 1000 mm

4. Instalacja hydrauliczna na wysięgniku koparki do zasilania osprzętu tj. młot czy wiertnica

Cena musi zawierać koszty zakupu, dostawy i rozładunku w siedzibie Zamawiającego.

Kody CPV:

43261000-0 Koparki mechaniczne

43300000-6 Maszyny i sprzęt budowlany

  1. 2.3.HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przewidywany termin zawarcia umowy – 20 maja 2024 r.

Maksymalny termin realizacji zamówienia – 28 czerwca 2024 r.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3.1 Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności

3.2 Wiedza i doświadczenie

3.3 Potencjał techniczny

3.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

3.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunków w przedmiotowym zakresie.

  1. 3.6.DODATKOWE WARUNKI

Wymagany, minimalny okres gwarancji: 36 miesiące lub 1500 MTG (w zależności, co nastąpi

pierwsze ).

Oferowane urządzenie musi być nowe.

Dostawca powinien wskazać, że zaoferowane przez niego urządzenie jest zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zobowiązać się do spełnienia ww. warunków.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
Wszystkie koszty sporządzania oferty ponosi Dostawca, niezależnie od wyniku postępowania realizowanego z zachowanie zasady konkurencyjności.

Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Dostawców.

Z Dostawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (tj. otrzyma największą liczbę punktów) zostanie zawarta umowa na dostawę. Umowa ta zostanie zawarta na warunkach Zamawiającego po wybraniu oferty, a realizacja zamówienia będzie przebiegała
według jej postanowień. W umowie przy jej zawieraniu zostanie zawarta cena realizacji zamówienia zgodnie z ceną podaną przez Dostawcę w wybranej przez Zamawiającego ofercie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania, na każdym etapie trwania postępowania.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania zapytań do niniejszego ogłoszenia wyłącznie poprzez bazę konkurencyjności w terminie nie późniejszym niż do końca dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień naboru określonego w ogłoszeniu.

Mając na uwadze założenia tzw. Zielonych Zamówień oraz założeń polityki Zrównoważonego Rozwoju:

– preferowanym sposobem komunikacji między Zamawiającym będzie forma elektroniczna;

– preferowaną formą zawarcia umowy – forma elektroniczna.

3.7 WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy pod warunkiem, że zmiany te podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację niniejszego zamówienia m.in. w przypadku, gdy:

– zmianie ulegną obowiązujące przepisy, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego (w tym obowiązujących norm);

– konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.

Zamawiający dopuszcza zmiany przede wszystkim w zakresie:

– ceny zamówienia brutto – w sytuacji zmiany stawki podatku od towarów na asortyment stanowiący przedmiot zamówienia;

– terminu realizacji zamówienia – w sytuacji wystąpienia zdarzeń siły wyższej, jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia, którego nie można było zapobiec lub w przypadku zdarzeń będących następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania informacji i dokumentów Dostawcy koniecznych do wykonania Umowy, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania Umowy, a także w sytuacji działania lub zaniechania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania bądź zaniechania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;

– zmiany oferowanego typu/rodzaju/modelu – gdy dane urządzenie/wyposażenie/środek trwały nie jest już produkowany/na rynku, a było zaoferowane przez oferenta w odpowiedzi na zapytanie.

3.8 LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zamówienia.

3.9 ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE/WARIANTOWE/CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zamówień wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień częściowych.

 1. OCENA OFERTY

Zamawiający oceniać będzie oferty na podst. poniższych kryteriów:

 1. Cena – 80%
 2. Gwarancja – 20%

Łączna punktacja oferty będzie stanowić sumę punktów przyznanych ofercie w powyższych kryteriach. Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów. Punkty będą̨ liczone z dokładnością̨ do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się̨ matematyczną zasadę̨ zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

    1. Cena – 80% (maks. 80 punktów)

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” = (cena oferty netto najniższej / cena oferty netto badanej) x 80 pkt

Wartość punktowa w zakresie kryterium cena przyznana zostanie na podstawie informacji podanych przez Dostawcę w Formularzu ofertowym.

    1. Gwarancja – 20% (maks. 20 punktów)

Liczba punktów kryterium „gwarancja” =

– przedział 1 – zaproponowanie minimalnego okresu gwarancyjnego (36 miesięcy lub 1500 MTG – w zależności, co nastąpi pierwsze) = 0 punktów

– przedział 2 – zaproponowanie dłuższego okresu gwarancyjnego (więcej niż 36 i nie więcej niż 40 miesięcy lub więcej niż 1500 MTG, ale nie więcej niż 2500 MTG – w zależności, co nastąpi pierwsze) = 5 punktów

– przedział 3 – zaproponowanie dłuższego okresu gwarancyjnego (więcej niż 40 i nie więcej niż 46 miesięcy lub więcej niż 2500 MTG, ale nie więcej niż 3500 MTG – w zależności, co nastąpi pierwsze) = 10 punktów

– przedział 4 – zaproponowanie najdłuższego okresu gwarancyjnego (powyżej 46 miesięcy lub więcej niż 3500 MTG – w zależności, co nastąpi pierwsze) = 20 punktów

W przypadku, gdy Oferent zaproponuje krótszy okres gwarancji niż wymagany oferta Oferenta zostanie odrzucona. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może w wyznaczonym przez siebie terminie żądać od Dostawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert i okazania oryginałów dokumentów.

Kurs do przeliczenia ofert w walucie obcej:

Zgodny z kursem średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień złożenia oferty.

 1. WYKLUCZENIA

Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą̨ prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się̨ o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość, co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Oferent nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

ZAŁĄCZNIKI DO ZAMÓWIENIA:

    1. Formularz ofertowy
    2. Wydłużenie terminu składania ofert  
    3. Informacja z otwarcia ofert